Checklist Welbevinden op School


Inleiding

Wilt u meer aandacht voor het thema Welbevinden binnen uw school? Dan is het is goed om de beginsituatie met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen. Wat gaat er goed op uw school? Wat verdient meer aandacht? En wat heeft prioriteit? Met behulp van deze checklist kunt u zicht krijgen op de situatie bij u op school. We raden u aan de checklist zo eerlijk mogelijk in te vullen, ook al kan dat soms wat confronterend voelen. Als u merkt dat u naar aanleiding van de vragenlijst behoefte heeft aan ondersteuning bij de invulling van het thema welbevinden op uw school, neem dan contact op met de gezonde school adviseur bij u in de buurt (zie: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning). De adviseur kan deze vragenlijst met u doornemen en u adviseren over eventuele vervolgstappen. Zij zal uiterst zorgvuldig omgaan met de vertrouwelijke gegevens.

Welbevinden

Van te voren is het handig te duiden wat we verstaan onder “welbevinden”. Wanneer we spreken over “welbevinden” dan spreken we niet enkel over het emotionele aspect van je “gelukkig en tevreden voelen” maar ook over de factoren die er aan bijdragen dat mensen zich goed voelen. Deze factoren zijn onder te brengen in meerdere gebieden: mentaal, emotioneel, gedragsmatig en sociaal. Ofwel: “Welke vaardigheden, eigenschappen en strategieën kunnen mensen inzetten op deze gebieden om hun welbevinden te vergroten of op peil te houden, in voor- en tegenspoed?”. Veel gebruikte termen zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, psychisch welbevinden, psychische of mentale gezondheid etc. vallen allen onder “welbevinden”. (Meer concreet kunt u denken aan optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties). In deze vragenlijst zullen we steeds verwijzen naar “welbevinden” maar het is dus goed om te weten dat wat u wellicht altijd benoemt als bijvoorbeeld “sociaal-emotionele ontwikkeling” hier ook onder valt.

Sociale Veiligheid

Sinds 2015 zijn scholen verplicht een aantal zaken op orde te hebben wat betreft de sociale veiligheid. Sociale veiligheid en de thema’s die daarbinnen vallen hebben raakvlakken met welbevinden. Het verschil is dat het bij sociale veiligheid met name gaat om regelgeving, afspraken en protocollen (o.a. het hebben van een pestprotocol). Dat is essentieel, maar de hele laag van werken aan veerkracht en welbevinden op sociaal vlak zit hier niet in. Het gaat nog niet om het voorkomen van pesten en incidenten en het werken aan persoonlijke veerkracht. Met welbevinden gaat het hier juist wel om, en als leerlingen ‘buiten de boot’ dreigen te vallen, dat ze gerichte hulp en zorg krijgen binnen en buiten de school.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.